มรดกโลกล้ำเลิศ  กำเนิดลายสือไทย  เล่นไฟลอยกระทง ดำรงพระพุทธศาสนา  งามตาผ้าตีนจก  สังคโลกทองโบราณ  สักการแม่ย่า พ่อขุน รุ่งอรุณแห่งความสุข
 

 

 

 

 

 

ข่าวน่ารู้ ด้านการเกษตรและสหกรณ์
จังหวัดสุโขทัย
l
ink www.moac-info.net

 

ข้อมูลจังหวัดสุโขทัย: :แหล่งท่องเที่ยว:
:ปฏิทินการท่องเที่ยว: :แผนที่ท่องเที่ยว:
:โรงแรมที่พัก ร้านอาหาร: :สินค้าOTOP:
:ของที่ระลึก: :ข้อมูลการเดินทาง:
 

 

 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรและสหกรณ์
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540

ประกาศเตือนภัยธรรมชาติจากจากกรม

อุตนิยมวิทยา ผลกระทบจากลักษณะ

อากาศต่อการเกษตร ในระยะ 7 วัน

ระบบสารสนเทศเพื่อเฝ้าระวัง

รคสัตว์

สถานการณ์น้ำในแหล่งน้ำต่าง ๆ
จังหวัดสุโขทัย

กรมประมงได้จัดทำแผนเตรียมรับถานการณ์อุทกภัยสำหรับเกษตรกร
ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

แผนเตรียมรับสถานการณ์อุทกภัย  (ด้านการประมง)

ประกาศเตือนการระบาดศัตรูพืชรายสัปดาห์โดยสำนักพัฒนาคุณภาพ
สินค้าเกษตรกรมส่งเสริมการเกษตร

  การปลูกพืชอายุสั้นในสภาวะแห้งแล้ง

  

ศูนย์เตือนภัยราคาสินค้าการเกษตร รวมทั้งราคาสินค้าการเกษตรตามฤดูกาล
  พื้นที่เสี่ยงภัยต่อดินถล่มและอุทกภัย  
 


 
 
คำแนะนำทางวิชาการเตือนภัย
ด้านการเกษตร

 

สภาวะอากาศสุโขทัย

 

  ายงานอากาศประจำวัน

 

  พยากรณ์อากาศการเกษตร


หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

 

  จังหวัดสุโขทัย

 

  ข้อมูลไทยตำบลจังหวัดสุโขทัย

นานาสาระข่าว

 

  ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 

  จดหมายข่าวสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย

 

ส่งเสริมการเกษตร


  ข่าวการเกษตร


 
ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า


 
รายการวิทยุเพื่อการเกษตร


 
เมล็ดพันธุ์และแหล่งจำหน่าย


 
ประกาศกรมวิชาการเกษตร

 

  ระบบฐานข้อมูลคลินิกเกษตร

 

 

 

นางกรภัค  ธนฐิตะกวิน
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย

 

 

 คณะข้าราชการและลูกจ้าง
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย

การบูรณาการพัฒนาการเกษตร

ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน                       จังหวัดสุโขทัย    โครงการสนับสนุนแผนปฏิบัติงานเฝ้าระวัง         และควบคุมมาตรฐานสินค้าเกษตร  

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน                    (ศูนย์หลัก)         

โครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้   สินค้า Q   (Q restaurant)  จังหวัดสุโขทัย       

การส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่              จังหวัดสุโขทัย 

โครงการแก้ไขปัญหาของเกษตรกรผู้ปลูกยาสูบ ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย      

แผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์                     ของจังหวัดสุโขทัย

ประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตรและสหกรณ์

โครงการผลิตข้าวปลอดภัยของกลุ่มจังหวัด             ภาคเหนือตอนล่าง 1(จังหวัดสุโขทัย)

ตลาดเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย

 

โครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจร

   ในพื้นที่ที่มีศักยภาพ

โครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม      จังหวัดสุโขทัย ปี 2559 (AEC)

ครงการพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตาม       แนวพระราชดำริ

 

 

 

เอกสาร
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์
จังหวัดสุโขทัย

 

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์